Zásady ochrany osobních údajů

JUDr. Martin Halada, LL.B., advokát advokátní kanceláře ELEMENTZ LEGAL, ev. č. ČAK: 19981, IČO: 75417197, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2 (dále jen „ELEMENTZ LEGAL“ nebo „Správce“) je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů souvisejících s návštěvou webu www.elementz.legal (dále jen „Webové stránky“)

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vám poskytují informace o tom, jaké kategorie osobních údajů o Vás zpracováváme, za jakými účely a v jakém rozsahu je zpracováváme, co nás k tomu opravňuje a po jakou dobu jsme oprávněni je zpracovávat.

Účely zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Správcem zpracovávány pro tyto účely:

  • Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování právních služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například partnerskými advokátními kancelářemi či dodavateli výrobků a služeb);
  • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; řádné vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);
  • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (ELEMENTZ LEGAL může zasílat obchodní sdělení či newslettery, zejména z oblasti práva a podnikání, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek);
  • Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů ELEMENTZ LEGAL, například identifikace klienta ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
  • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon advokacie;
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů na Webových stránkách.

Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Údaje subjektů údajů Účely zpracování
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Číslo účtu a jiné transakční údaje Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
IČO, DIČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce
Rodné číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Datum narození Plnění smlouvy, Plnění právních povinností

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte ELEMENTZ LEGAL souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu ELEMENTZ LEGAL anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

ELEMENTZ LEGAL Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným osobám, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Správce a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Správcem, popř. jiné údaje, které Správce obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Správce za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Správce bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uchování osobních údajů

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy
Ochrana oprávněného zájmu správců nebo třetích osob Maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů Po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

Jaká jsou Vaše práva

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli ELEMENTZ LEGAL zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás ELEMENTZ LEGAL zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. ELEMENTZ LEGAL provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, ELEMENTZ LEGAL vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, ELEMENTZ LEGAL osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby ELEMENTZ LEGAL osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, ELEMENTZ LEGAL nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů ELEMENTZ LEGAL.

V případě, že ELEMENTZ LEGAL neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je ELEMENTZ LEGAL oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu budete informováni.

UPOZORNĚNÍ: S ohledem na specifický charakter činností ELEMENTZ LEGAL (výkon advokacie) může být výkon některých práv subjektů údajů výrazně omezen (zejména pro případy zpracování osobních údajů týkajících se konkrétních právních případů). V případě realizace práv se můžete obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla ELEMENTZ LEGAL nebo e-mailem na info@elementz.legal. ELEMENTZ LEGAL si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 3. 2024 a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na stránce www.elementz.legal